U kunt u inschrijven als lid van onze vereniging door onderstaande gegevens te mailen aan info@devrijeheerlyckheid.nl .

– Naam, voorletters, roepnaam, geboortedatum, woonadres, email adres, naam paard of pony, evt. lidmaatschapsnummer KNHS en combinatienummer.

Het lidmaatschap dient door de ruiter zelf of een wettelijke vertegenwoordiger aangevraagd te worden te worden. 

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor het lopende verenigingsjaar en wordt automatisch verlengd tenzij het lidmaatschap tijdig is opgezegd.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

De contributie bedraagt € 38,00 per lid per jaar, welke in januari wordt gefactureerd. De betaaltermijn voor verenigingsfacturen is 14 dagen. Voor herinneringen brengen wij  € 2.50 administratiekosten in rekening. Voor ingebrekestellingen brengen wij € 5,- administratiekosten in rekening.

Ons bestuur heeft het recht om iemand om moverende redenen te weigeren als lid.

U kunt u aanmelden middels een email aan: info@devrijeheerlijckheid.nl

Contributie wordt geind middels electronisch verzonden facturen. U ontvangt dus geen schriftelijke facturen met de post.

Afmelden
Afmeldingen dienen, schriftelijk of per email,  uiterlijk per 1 november van ieder jaar te gebeuren. Meldt u zich later af dan zijn we als vereniging verplicht om uw lidmaatschap dat jaar door te betalen. Dit geldt dus ook voor onze leden. Afmeldingen na 1 november worden slechts het jaar daarna daadwerkelijk doorgevoerd. U betaald dat jaar dus normaal contributie